DEFINICJE:

 • Fineline(FL) - Fineline oznacza dowolną spółkę z grupy Fineline lub jej filie.
 • Zamówienie - Zamówienie oznacza Zamówienie złożone przez Klienta do Fineline na zakup produktu lub produktów.
 • Lead Time (LT) - LT oznacza czas, jaki upływa od złożenia zamówienia do dostarczenia produktu(ów) do Klienta.

SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 • Zamówienia będą składane na podstawie ważnej wyceny z FL.
 • FL może przyjąć lub odrzucić każde zamówienie. Z chwilą przyjęcia zamówienia powstaje wiążące zobowiązanie FL do dostarczenia zamówienia oraz wiążące zobowiązanie Klienta do nabycia produktów określonych w zamówieniu.
 • Zamówienie uważa się za przyjęte na podstawie pisemnego potwierdzenia przez FL.
 • Klient nie może anulować lub zmienić harmonogramu realizacji przyjętego zamówienia bez uprzedniej pisemnej zgody FL.
 • FL dokona przeglądu inżynieryjnego dla każdego złożonego zamówienia. W przypadku, gdy w wyniku przeglądu technicznego pojawią się pytania inżynieryjne, FL dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać wszystkie pytania inżynieryjne w odpowiednim czasie. FL zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i LT produkcji w oparciu o wyniki przeglądu technicznego. W każdym przypadku, LT zostanie zmieniony tak, aby zrekompensować czas stracony na przegląd techniczny.

DOSTAWA

 • Warunki dostawy są uzgadniane pomiędzy FL a Klientem. Warunki dostawy są zgodne z INCOTERMS obowiązującymi w momencie składania zamówienia. Jeżeli nie uzgodniono innych warunków dostawy, dostawa odbywa się na warunkach Ex Works (EX).
 • Jeżeli FL stwierdzi, że nie może dotrzymać uzgodnionego terminu dostawy, poinformuje Klienta na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o opóźnieniu, jego przyczynach i nowym terminie, w którym można spodziewać się dostawy. FL dołoży wszelkich uzasadnionych handlowo starań, aby zminimalizować opóźnienie w dostawie.
 • Jeśli FL nie jest w stanie dostarczyć produktów w rozsądnym terminie, Klient może anulować zamówienie.
 • Klient nie jest uprawniony do jakichkolwiek szkód wtórnych, pośrednich lub karnych wynikających z opóźnienia w dostawie.

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 • Ceny nie zawierają żadnych podatków federalnych, stanowych lub lokalnych. Jeśli FL jest zobowiązana do pobrania i zapłacenia takich podatków, zostaną one dodane do ceny podanej przez FL i obciążą Klienta.
 • Te Technologie Śledzące są niezbędne, aby umożliwić użytkownikowi zalogowanie się, poruszanie się i korzystanie z funkcji naszych Usług lub aby zapewnić usługę zamówioną przez użytkownika (taką jak nazwa użytkownika). Nie musimy uzyskiwać Twojej zgody, aby korzystać z tych technologii śledzenia. Te technologie śledzenia mogą być używane ze względów bezpieczeństwa i integralności - na przykład w celu wykrycia naruszenia naszych zasad oraz w celu zapewnienia wsparcia lub funkcji bezpieczeństwa.
 • Funkcjonalność Technologie śledzenia -
 • Te technologie śledzenia pozwalają naszym Usługom zapamiętywać wybory dokonywane przez użytkownika (takie jak język) oraz zapewniać ulepszone i spersonalizowane funkcje. Na przykład, te technologie śledzenia są używane do uwierzytelniania (aby zapamiętać, kiedy użytkownik jest zalogowany) i obsługi innych funkcji naszych Usług.
 • Technologie śledzenia wydajności -
 • Te technologie śledzenia zbierają informacje o aktywności online użytkownika (na przykład czas trwania jego wizyty w naszych Usługach), w tym dane behawioralne i wskaźniki zaangażowania w treść. Te technologie śledzenia są wykorzystywane do analizy, badań i wykonywania statystyk (na podstawie informacji zbiorczych).

GWARANCJA

 • FL gwarantuje, że wszystkie produkty będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w dniu dostawy do Klienta oraz że produkty zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami Klienta i normą IPC.
 • Wszystkie produkty są zgodne z IPC 6012 klasa 2 lub IPC 6013 klasa 2 odpowiednio dla płyt sztywnych i giętkich, chyba że FL postanowi inaczej na piśmie.
 • FL gwarantuje, że produkty mogą być przechowywane i używane w ciągu 3-12 miesięcy od daty dostawy, pod warunkiem, że były przechowywane w odpowiednich warunkach ciepła i wilgotności oraz w oryginalnym opakowaniu.
TYP PŁYTKI Okres trwałości
ENIG, HAL,HAL LF, flash gold, ENEPIG 12 Miesięcy
Imm.Tin, Imm.Ag 6 Miesięcy
OSP 3 Miesiące

GWARANCJA

 • FL naprawi, wymieni lub zwróci Klientowi stosowną cenę zakupu dowolnego produktu, który narusza warunki gwarancji określone powyżej.
 • Klient powiadomi FL o każdej wadzie na piśmie w okresie gwarancji, w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady przez Klienta.
  • Każde zawiadomienie o wadzie powinno zawierać opis wady, zdjęcie wadliwego produktu, numer części produktu, numer zamówienia, ilość wadliwych płyt.
  • FL będzie uprawniony do zbadania przyczyny wad. Może to obejmować, lecz nie ograniczać się do badań niszczących na gołych lub zalanych płytkach.
  • Klient zgodził się zapewnić FL rozsądną pomoc w dochodzeniu, w tym dostęp inżynierów FL do procesu montażu, miejsca składowania i dostarczenie niezbędnych informacji, które mogą pomóc w ustaleniu przyczyny awarii.
 • FL nie ponosi odpowiedzialności za produkt, który był przedmiotem niewłaściwego obchodzenia się lub przechowywania, niewłaściwego użytkowania lub obsługi, nadużycia, zaniedbania, utraty lub nieautoryzowanej modyfikacji lub naprawy.
 • Zadośćuczynienie określone w punkcie 4 powyżej jest jedynym zadośćuczynieniem oferowanym Klientowi.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • FL w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, wtórne szkody, w tym, lecz nie wyłącznie, za utratę sprzedaży, utratę działalności, utratę zysku, utratę dobrej woli, poniesione przez Klienta lub klienta Klienta.
 • Odpowiedzialność FL za jakiekolwiek zamówienie będzie ograniczona do ceny zakupu zapłaconej przez Klienta za to zamówienie.

SIŁA WYŻSZA

Fineline nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane opóźnieniami lub niedotrzymaniem warunków z powodu jakichkolwiek okoliczności pozostających poza jej kontrolą, uniemożliwiających wykonanie niniejszej Umowy, w tym wojny, rządu, przepisów, embarga, ograniczeń eksportowych, przewozowych lub przekazowych, strajków, lokautów, wypadków, pożarów, opóźnień lub niedotrzymania warunków spowodowanych przez przewoźników, powodzi lub rządowych konfiskat, kontroli lub reglamentacji.