STORBRITANNIEN & EU GDPR

INTEGRITETSMEDDELANDE

Detta är integritetsmeddelandet för Fineline Global. I det här dokumentet hänvisar "vi", "vår" eller "oss" till Fineline Global.
Vi är företagsnummer 015833316 registrerade i Storbritannien.
Vårt säte är på:

Gardner House, Hornbeam Park Avenue,
Harrogate, North Yorkshire HG2 8NA

INFÖRANDET

 • Detta är ett meddelande för att informera dig om vår policy om all information som vi registrerar om dig. Den beskriver de villkor under vilka vi kan behandla all information som vi samlar in från dig, eller som du tillhandahåller oss. Den täcker information som kan identifiera dig ("personlig information") och information som inte kunde. Inom ramen för lagen och detta meddelande betyder "process" samla in, lagra, överföra, använda eller på annat sätt agera på information.
 • Vi tar skyddet av din integritet och konfidentialitet på allvar. Vi förstår att alla besökare på vår webbplats har rätt att veta att deras personuppgifter inte kommer att användas för något ändamål som de oavsiktligt tar hand om och inte oavsiktligt kommer att falla i händerna på en tredje part.
 • Vi åtar oss att bevara konfidentialiteten för all information du lämnar till oss och hoppas att du återgäldar.
 • Vår policy följer brittisk lag i enlighet därmed, inklusive den som krävs enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).
 • Lagen kräver att vi informerar dig om dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig när det gäller behandling och kontroll av dina personuppgifter. Vi gör detta nu genom att be dig läsa informationen på följande adress Känn till dina integritetsrättigheter.
 • Förutom vad som anges nedan delar eller säljer vi inte, eller lämnar ut någon information som samlas in via vår webbplats till en tredje part.

DE GRUNDER PÅ VILKA VI BEHANDLAR INFORMATION OM DIG

Lagen kräver att vi bestämmer under vilken av sex definierade grunder vi behandlar olika kategorier av dina personuppgifter och att meddela dig om grunden för varje kategori.
Om en grund på vilken vi behandlar dina personuppgifter inte längre är relevant kommer vi omedelbart att sluta behandla dina uppgifter.
Om grunden ändras då, om det krävs enligt lag, kommer vi att meddela dig om ändringen och om någon ny grund enligt vilken vi har fastställt att vi kan fortsätta att behandla dina uppgifter.

1: INFORMATION SOM VI BEHANDLAR EFTERSOM VI HAR EN AVTALSENLIG SKYLDIGHET GENTEMOT DIG

När du skapar ett konto på vår webbplats, köper en produkt eller tjänst från oss, eller på annat sätt godkänner våra villkor, bildas ett avtal mellan dig och oss.
För att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt det avtalet måste vi behandla den information du ger oss. En del av denna information kan vara personlig information.

Vi kan använda den för att:
1.1. verifiera din identitet av säkerhetsskäl
1.2. sälja produkter till dig
1.3. förse dig med våra tjänster
1.4. ge dig förslag och råd om produkter, tjänster och hur du får ut mesta av att använda vår webbplats

Vi behandlar denna information på grundval av att det finns ett avtal mellan oss, eller att du har begärt att vi använder informationen innan vi ingår ett juridiskt avtal.
Dessutom kan vi aggregera denna information på ett allmänt sätt och använda den för att tillhandahålla klassinformation, till exempel för att övervaka våra prestationer med avseende på en viss tjänst vi tillhandahåller. Om vi använder det för detta ändamål kommer du som individ inte att vara personligt identifierbar.
Vi kommer att fortsätta att behandla denna information tills avtalet mellan oss löper ut eller sägs upp av någon av avtalsparterna.

2: INFORMATION SOM VI BEHANDLAR MED DITT SAMTYCKE

Genom vissa åtgärder när det annars inte finns något avtalsförhållande mellan oss, till exempel när du surfar på vår webbplats eller ber oss att ge dig mer information om vår verksamhet, inklusive jobbmöjligheter och våra produkter och tjänster, ger du ditt samtycke till att behandla information som kan vara personlig information.

Där det är möjligt strävar vi efter att få ditt uttryckliga samtycke till att behandla denna information, till exempel genom att be dig att godkänna vår användning av cookies.
Ibland kan du ge ditt samtycke implicit, till exempel när du skickar oss ett meddelande via e-post som du rimligen förväntar dig att vi ska svara på.

Förutom när du har samtyckt till vår användning av din information för ett specifikt ändamål, använder vi inte din information på något sätt som skulle identifiera dig personligen. Vi kan aggregera den på ett allmänt sätt och använda den för att tillhandahålla klassinformation, till exempel för att övervaka prestandan för en viss sida på vår webbplats.

Om du har gett oss uttryckligt tillstånd att göra det kan vi då och då skicka ditt namn och kontaktuppgifter till utvalda medarbetare som vi anser kan tillhandahålla tjänster eller produkter som du skulle finna användbara.

Vi fortsätter att behandla dina uppgifter på denna grund tills du återkallar ditt samtycke, eller det kan rimligen antas att ditt samtycke inte längre finns.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att instruera oss info-uk@fineline-global.com. Men om du gör det kanske du inte kan använda vår webbplats eller våra tjänster ytterligare.

3: INFORMATION SOM VI BEHANDLAR FÖR LEGITIMA INTRESSEN

Vi kan behandla information på grundval av att det finns ett legitimt intresse, antingen för dig eller för oss, av att göra det.

När vi behandlar dina uppgifter på denna grund gör vi det efter att noggrant ha övervägt:

 • om samma mål skulle kunna uppnås på annat sätt
 • om behandling (eller inte behandling) kan skada dig
 • om du förväntar dig att vi ska behandla dina uppgifter, och om du i rundan skulle anse det rimligt att göra det

Vi kan till exempel behandla dina uppgifter på denna grund i syfte att:

 • registerföring för korrekt och nödvändig administration av vår verksamhet
 • svara på oönskad kommunikation från dig som vi tror att du kan förvänta dig ett svar på
 • skydda och hävda alla parts lagliga rättigheter
 • försäkra sig mot eller få professionell rådgivning som krävs för att hantera affärsrisker
  skydda dina intressen där vi anser att vi har en skyldighet att göra det

4: INFORMATION VI BEHANDLAR EFTERSOM VI HAR EN RÄTTSLIG SKYLDIGHET

Vi är underkastade lagen som alla andra. Ibland måste vi behandla dina uppgifter för att uppfylla en lagstadgad skyldighet.
Vi kan till exempel vara skyldiga att ge information till rättsliga myndigheter om de så begär eller om de har rätt tillstånd, till exempel en husrannsakan eller domstolsbeslut.

Detta kan inkludera dina personuppgifter.

SPECIFIK ANVÄNDNING AV INFORMATION SOM DU TILLHANDAHÅLLER OSS

5: INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT DEN KOMMER ATT DELAS MED EN TREDJE PART

Vår webbplats låter dig publicera information med tanke på att den informationen läses, kopieras, laddas ner eller används av andra människor.
Exempel är:
5.1. publicera ett meddelande eller svar på vår blogg eller forum webbsida
5.2. tagga en bild
5.3. klicka på en ikon bredvid en annan besökares meddelande för att förmedla ditt samtycke, oenighet eller tack

När du publicerar personlig information är det upp till dig att tillfredsställa dig själv om sekretessnivån för varje person som kan använda den.
Vi använder inte specifikt denna information förutom att tillåta att den visas eller delas.
När din information blir offentlig har vi ingen kontroll över vad någon enskild tredje part kan göra med den. Vi tar inget ansvar för deras handlingar vid något tillfälle.
Förutsatt att din begäran är rimlig och det inte finns någon rättslig grund för oss att behålla den, kan vi efter eget gottfinnande godkänna din begäran om att radera personuppgifter som du har publicerat. Du kan göra en förfrågan genom att kontakta oss info-uk@fineline-global.com.

6: KLAGOMÅL OM INNEHÅLL PÅ VÅR WEBBPLATS

Vår webbplats är ett publiceringsmedium. Vem som helst kan registrera sig och sedan publicera information om sig själv, sig själv eller någon annan person.
Vi försöker moderera användargenererat innehåll, men vi kan inte alltid göra det så snart innehållet publiceras.
Om du klagar på något av innehållet på vår webbplats kommer vi att undersöka ditt klagomål.
Om vi anser att det är motiverat eller om vi anser att lagen kräver att vi gör det, kommer vi att ta bort innehållet medan vi undersöker.
Yttrandefrihet är en grundläggande rättighet, så vi måste göra en bedömning av vems rätt som kommer att hindras: din eller den person som publicerade innehållet som förolämpar dig.
Om vi tycker att ditt klagomål är motbjudande eller utan grund kommer vi inte att korrespondera med dig om det.

7: ANSÖKAN OM ARBETE OCH ANSTÄLLNING

Om du skickar oss information i samband med en jobbansökan kan vi behålla den i upp till tre år om vi beslutar att kontakta dig vid ett senare tillfälle.
Om vi anställer dig samlar vi in information om dig och ditt arbete då och då under hela anställningsperioden. Denna information kommer endast att användas för ändamål som är direkt relevanta för din anställning. När din anställning är slut kommer vi att behålla din fil i sex år innan du förstör eller tar bort den.

8: SKICKA ETT MEDDELANDE TILL VÅRT SUPPORT-I.T/DIGITAL-TEAM

När du kontaktar oss, antingen per telefon, via vår hemsida eller via e-post, samlar vi in de uppgifter du har lämnat till oss för att svara med den information du behöver.
Vi registrerar din begäran och vårt svar för att öka effektiviteten i vår verksamhet.
Vi håller personligt identifierbar information i samband med ditt meddelande, till exempel ditt namn och din e-postadress för att kunna spåra vår kommunikation med dig för att tillhandahålla en högkvalitativ tjänst.

9: KLAGA

När vi får ett klagomål registrerar vi all information du har gett oss.
Vi använder den informationen för att lösa ditt klagomål.
Om ditt klagomål rimligen kräver att vi kontaktar någon annan person kan vi besluta att ge den andra personen en del av informationen i ditt klagomål. Vi gör detta så sällan som möjligt, men det är en fråga för oss att avgöra om vi ger information, och om vi gör det, vad den informationen är.
Vi kan också sammanställa statistik som visar information från denna källa för att bedöma vilken servicenivå vi tillhandahåller, men inte på ett sätt som kan identifiera dig eller någon annan person.

10: INFORMATION OM AFFILIATE OCH AFFÄRSPARTNER

Detta är information som du ger oss i din egenskap av dotterbolag till oss eller som affärspartner.
Det gör det möjligt för oss att känna igen besökare som du har hänvisat till oss, och att kreditera dig provision för sådana hänvisningar. Den innehåller också information som gör att vi kan överföra provision till dig.

 • Informationen används inte för något annat ändamål.
 • Vi åtar oss att bevara sekretessen för informationen och villkoren i vårt förhållande.
 • Vi förväntar oss att alla dotterbolag eller partner samtycker till att återgälda denna policy.

ANVÄNDNING AV INFORMATION SOM VI SAMLAR IN VIA AUTOMATISERADE SYSTEM NÄR DU BESÖKER VÅR WEBBPLATS

11: PERSONLIGA IDENTIFIERARE FRÅN DIN SURFHISTORIK

Förfrågningar från din webbläsare till våra servrar om webbsidor och annat innehåll på vår webbplats registreras.
Vi registrerar information som din geografiska plats, din Internetleverantör och din IP-adress. Vi registrerar också information om programvaran du använder för att surfa på vår webbplats, till exempel vilken typ av dator eller enhet och skärmupplösning.
Vi använder denna information tillsammans för att bedöma populariteten hos webbsidorna på vår webbplats och hur vi presterar när det gäller att tillhandahålla innehåll till dig.
Om det kombineras med annan information vi känner till om dig från tidigare besök kan uppgifterna eventuellt användas för att identifiera dig personligen, även om du inte är inloggad på vår webbplats.

12: VÅR ANVÄNDNING AV REMARKETING

Återmarknadsföring innebär att du placerar en cookie på din dator när du surfar på vår webbplats för att kunna servera dig en annons för våra produkter eller tjänster när du besöker någon annan webbplats.
Vi kan använda en tredje part för att ge oss återmarknadsföringstjänster från tid till annan. Om så är möjligt kan du, om du har samtyckt till vår användning av cookies, se annonser för våra produkter och tjänster på andra webbplatser.

13: INFORMATION VI ERHÅLLER FRÅN TREDJE PART

Även om vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon tredje part (förutom vad som anges i detta meddelande), får vi ibland uppgifter som indirekt består av dina personuppgifter från tredje part vars tjänster vi använder.
Ingen sådan information är personligt identifierbar för dig.

14: TREDJEPARTSANNONSERING PÅ VÅR WEBBPLATS

Tredje part kan annonsera på vår webbplats. På så sätt kan dessa parter, deras agenter eller andra företag som arbetar för dem använda teknik som automatiskt samlar in information om dig när deras annons visas på vår webbplats.

De kan också använda annan teknik som cookies eller JavaScript för att anpassa innehållet i och för att mäta resultatet av sina annonser.
Vi har inte kontroll över denna teknik eller de uppgifter som dessa parter får. Detta integritetsmeddelande omfattar därför inte dessa tredje parters informationspraxis.

15: KREDITREFERENS

För att hjälpa till att bekämpa bedrägerier delar vi information med kreditupplysningsföretag, i den mån det gäller kunder eller kunder som instruerar sin kreditkortsutdragare att avbryta betalningen till oss utan att först ha lämnat ett godtagbart skäl till oss och gett oss möjlighet att återbetala sina pengar.

16: UPPGIFTER FÅR BEHANDLAS UTANFÖR EUROPEISKA UNIONEN

Våra webbplatser finns i Storbritannien.
Vi kan också använda outsourcade tjänster i länder utanför EU då och då i andra aspekter av vår verksamhet.
Följaktligen kan uppgifter som erhållits inom Förenade kungariket eller något annat land behandlas utanför Europeiska unionen.
Till exempel kan en del av programvaran som vår webbplats använder ha utvecklats i USA eller Australien.
Vi använder följande skyddsåtgärder när det gäller uppgifter som överförs utanför Eu ropeiska unionen:
16.1. personuppgiftsbiträdet är inom samma koncern som vår verksamhet eller organisation och följer samma bindande bolagsregler gällande databehandling.
16.2. Dataskyddsklausulerna i våra avtal med personuppgiftsbiträden omfattar överföringsklausuler skrivna av eller godkända av en tillsynsmyndighet i EU
16.3. vi följer en uppförandekod som godkänts av en tillsynsmyndighet i Europeiska unionen
16.4. vi är certifierade enligt en godkänd certifieringsmekanism enligt GDPR
16.5. både vår organisation och personuppgiftsbiträdet är offentliga myndigheter mellan vilka det antingen finns ett rättsligt bindande avtal eller administrativa arrangemang som godkänts av en tillsynsmyndighet i Europeiska unionen om skydd av din information

TILLGÅNG TILL DIN EGEN INFORMATION

17: TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER

17.1. När som helst kan du granska eller uppdatera personligt identifierbar information som vi har om dig, genom att logga in på ditt konto på vår webbplats.
17.2. För att få en kopia av all information som inte tillhandahålls på vår webbplats kan du skicka oss en begäran info-uk@fineline-global.com.
17.3. Efter att ha mottagit begäran kommer vi att berätta när vi förväntar oss att ge dig informationen och om vi behöver någon avgift för att tillhandahålla den till dig.

18: BORTTAGNING AV DIN INFORMATION

Om du vill att vi ska ta bort personligt identifierbar information från vår webbplats kan du kontakta oss info-uk@fineline-global.com.
Detta kan begränsa den tjänst vi kan tillhandahålla dig.

19: VERIFIERING AV DINA UPPGIFTER

När vi får någon begäran om att få tillgång till, redigera eller radera personlig identifierbar information kommer vi först att vidta rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi ger dig åtkomst eller på annat sätt vidtar några åtgärder. Detta är viktigt för att skydda din information.

ANDRA FRÅGOR

20: BARN ANVÄNDER WEBBPLATSEN

20.1. Vi säljer inte produkter eller tillhandahåller tjänster för köp av barn, och vi marknadsför inte heller till barn.
20.2. Om du är under 18 år får du endast använda vår webbplats med samtycke från en förälder eller vårdnadshavare

21: KONTAKT OCH KOMMUNIKATION

Användare som kontaktar denna webbplats och / eller dess ägare gör det efter eget gottfinnande och tillhandahåller sådana personuppgifter som begärs på egen risk. Dina personuppgifter hålls privata och lagras säkert tills det inte längre behövs eller inte längre har någon användning, som beskrivs i den europeiska allmänna dataskyddsförordningen 2018. Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa en säker och säker form för e-postöverföringsprocess men rekommenderar användare som använder sådant formulär till e-postprocesser att de gör det på egen risk.

Denna webbplats och dess ägare använder all information som skickas in för att ge dig ytterligare information om de produkter / tjänster de erbjuder eller för att hjälpa dig att svara på frågor eller frågor som du kan ha skickat in. Detta inkluderar att använda dina uppgifter för att prenumerera på alla nyhetsbrevsprogram som webbplatsen fungerar men bara om detta klargjordes för dig och ditt uttryckliga tillstånd beviljades när du skickade in något formulär till e-postprocessen. Eller varigenom du konsumenten tidigare har köpt från eller frågat om att köpa från företaget en produkt eller tjänst som nyhetsbrevet för e-post avser. Detta är inte på något sätt en hel lista över dina användarrättigheter när det gäller att ta emot e-postmarknadsföringsmaterial. Dina uppgifter vidarebefordras inte till någon tredje part.

22: NYHETSBREV VIA E-POST

Denna webbplats driver ett nyhetsbrevsprogram för e-post, som används för att informera prenumeranter om produkter och tjänster som tillhandahålls av denna webbplats. Användare kan prenumerera genom en automatiserad onlineprocess om de vill göra det men gör det efter eget gottfinnande. Vissa prenumerationer kan behandlas manuellt genom föregående skriftligt avtal med användaren.

Prenumerationer tas i enlighet med brittiska spamlagar som beskrivs i Privacy and Electronic Communications Regulations 2003. Alla personuppgifter som rör prenumerationer hålls säkert och i enlighet med 2018 årsallmänna dataskyddsförordning . Inga personuppgifter vidarebefordras till tredje part eller delas med företag / personer utanför företaget som driver denna webbplats.

E-postmarknadsföringskampanjer publicerade av denna webbplats, eller dess ägare kan innehålla spårningsanläggningar i det faktiska e-postmeddelandet. Prenumerantaktivitet spåras och lagras i en databas för framtida analys och utvärdering. Sådan spårad verksamhet kan omfatta. öppnande av e-postmeddelanden, vidarebefordran av e-postmeddelanden, klickning av länkar i e-postinnehållet, tider, datum och aktivitetsfrekvens.

Denna information används för att förfina framtida e-postkampanjer och förse användaren med mer relevant innehåll baserat på deras aktivitet.
I enlighet med brittiska spamlagar och 2003 års förordningar om integritet och elektronisk kommunikation ges prenumeranter möjlighet att när som helst avprenumeranter avprenumeranter att inte prenumerera via ett automatiserat system. Den här processen beskrivs i sidfoten för varje e-postkampanj. Om ett automatiserat system för avprenumeration inte är tillgängligt kommer tydliga instruktioner om hur du avprenumerationer kommer att visas av detaljerade i stället.

23: KRYPTERING AV DATA SOM SKICKAS MELLAN OSS

Vi använder SSL-certifikat (Secure Sockets Layer) för att verifiera vår identitet till din webbläsare och för att kryptera alla uppgifter du ger oss.
När information överförs mellan oss kan du kontrollera att den görs med SSL genom att leta efter en sluten hänglåssymbol eller annat förtroendemärke i webbläsarens URL-bar eller verktygsfält.

24: HUR DU KAN KLAGA

24.1. Om du inte är nöjd med vår integritetspolicy eller om du har något klagomål ska du meddela oss detta via e-post. Vår adress är info-uk@fineline-global.com.
24.2. Om en tvist inte kan lösas hoppas vi att du går med på att försöka lösa den genom att i god tro samarbeta med oss i en medlings- eller skiljeprocess.
24.3. Om du på något sätt är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Information Commissioner's Office. Detta kan göras på följande adress: 'Information Commissioner's Office.

25: LAGRINGSPERIOD FÖR PERSONUPPGIFTER

Förutom vad som nämns i detta integritetsmeddelande behåller vi dina personuppgifter endast så länge som krävs av oss:
25.1. för att förse dig med de tjänster du har begärt;
25.2. att följa annan lag, inklusive under den period som våra skattemyndigheter kräver;
25.3. att stödja ett krav eller försvar i domstol.

26: EFTERLEVNAD AV LAGEN

Vår integritetspolicy har sammanställts för att följa lagen i varje land eller juridisk jurisdiktion där vi strävar efter att göra affärer. Om du tror att det inte uppfyller lagen i din jurisdiktion, skulle vi vilja höra från dig.
Men i slutändan är det ditt val om du vill använda vår webbplats.

27: ÖVERSYN AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi kan uppdatera detta integritetsmeddelande då och då vid behov. De villkor som gäller för dig är de som publiceras här på vår webbplats den dag du använder vår webbplats. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia för dina poster.
Om du har några frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss (länk) eller maila oss, info-uk@fineline-global.com.