GDPR VK & EU

PRIVACY OPMERKING

Dit is de privacyverklaring van Fineline Global. In dit document verwijzen "wij", "onze", of "ons" naar Fineline Global.
Wij zijn bedrijfsnummer 015833316 geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk.
Onze statutaire zetel is gevestigd te:

Gardner House, Hornbeam Park Avenue,
Harrogate, North Yorkshire HG2 8NA

INLEIDING

 • Dit is een kennisgeving om u op de hoogte te brengen van ons beleid inzake alle informatie die wij over u registreren. Hierin worden de voorwaarden uiteengezet waaronder wij alle informatie mogen verwerken die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Het betreft informatie die u zou kunnen identificeren ("persoonlijke informatie") en informatie die u niet zou kunnen identificeren. In de context van de wet en deze mededeling betekent "verwerken" het verzamelen, opslaan, overdragen, gebruiken of anderszins bewerken van informatie.
 • Wij nemen de bescherming van uw privacy en vertrouwelijkheid serieus. Wij begrijpen dat alle bezoekers van onze website het recht hebben te weten dat hun persoonlijke gegevens niet zullen worden gebruikt voor een doel waarvoor zij niet bestemd zijn en niet per ongeluk in handen van derden zullen vallen.
 • Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van alle informatie die u ons verstrekt, en hopen dat u ons op uw beurt vertrouwelijk behandelt.
 • Ons beleid is in overeenstemming met de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk die dienovereenkomstig is geïmplementeerd, met inbegrip van de wetgeving die wordt vereist door de EU General Data Protection Regulation (GDPR).
 • De wet verplicht ons u te informeren over uw rechten en onze verplichtingen jegens u met betrekking tot de verwerking en controle van uw persoonsgegevens. Wij doen dit nu, door u te verzoeken de informatie te lezen op Ken uw privacyrechten'.
 • Behalve zoals hieronder uiteengezet, delen of verkopen wij geen informatie die via onze website is verzameld, en geven deze ook niet door aan derden.

DE GRONDSLAGEN OP BASIS WAARVAN WIJ INFORMATIE OVER U VERWERKEN

De wet verplicht ons te bepalen op basis van welke van zes gedefinieerde grondslagen wij verschillende categorieën van uw persoonsgegevens verwerken, en u in kennis te stellen van de grondslag voor elke categorie.
Indien een grondslag op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken niet langer relevant is, zullen wij de verwerking van uw gegevens onmiddellijk stopzetten.
Indien de grondslag verandert, zullen wij u, indien de wet dit vereist, in kennis stellen van de wijziging en van elke nieuwe grondslag op basis waarvan wij hebben bepaald dat wij uw gegevens kunnen blijven verwerken.

1: INFORMATIE DIE WIJ VERWERKEN OMDAT WIJ EEN CONTRACTUELE VERPLICHTING MET U HEBBEN

Wanneer u een account aanmaakt op onze website, een product of dienst van ons koopt, of anderszins instemt met onze algemene voorwaarden, ontstaat er een contract tussen u en ons.
Om onze verplichtingen op grond van dat contract na te komen, moeten wij de informatie die u ons geeft verwerken. Sommige van deze gegevens kunnen persoonlijke gegevens zijn.

Wij kunnen ze gebruiken om:
1.1. uw identiteit te verifiëren voor veiligheidsdoeleinden
1.2. producten aan u te verkopen
1.3. u te voorzien van onze diensten
1.4. u suggesties en advies te geven over producten, diensten en hoe u het meeste uit het gebruik van onze website kunt halen

Wij verwerken deze informatie op basis van het feit dat er een contract tussen ons bestaat, of dat u ons verzocht hebt de informatie te gebruiken voordat wij een wettelijk contract aangaan.
Daarnaast kunnen wij deze informatie op een algemene manier aggregeren en gebruiken om klasse-informatie te verstrekken, bijvoorbeeld om onze prestaties te monitoren met betrekking tot een bepaalde dienst die wij verlenen. Als wij deze informatie voor dit doel gebruiken, bent u als individu niet persoonlijk identificeerbaar.
Wij blijven deze informatie verwerken totdat het contract tussen ons eindigt of door een van beide partijen wordt beëindigd volgens de voorwaarden van het contract.

2: INFORMATIE DIE WIJ MET UW TOESTEMMING VERWERKEN

Door bepaalde handelingen, wanneer er verder geen contractuele relatie tussen ons bestaat, zoals wanneer u onze website doorbladert of ons vraagt u meer informatie te geven over ons bedrijf, met inbegrip van vacatures en onze producten en diensten, geeft u ons uw toestemming om informatie te verwerken die persoonlijke informatie kan zijn.

Waar mogelijk streven wij ernaar uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen om deze informatie te verwerken, bijvoorbeeld door u te vragen in te stemmen met ons gebruik van cookies.
Soms kunt u impliciet toestemming geven, bijvoorbeeld wanneer u ons per e-mail een bericht stuurt waarop u redelijkerwijs een antwoord van ons mag verwachten.

Behalve wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw informatie voor een specifiek doel te gebruiken, gebruiken wij uw informatie niet op een manier die u persoonlijk zou identificeren. Wij kunnen de informatie op een algemene manier samenvoegen en gebruiken om klasse-informatie te verstrekken, bijvoorbeeld om de prestaties van een bepaalde pagina op onze website te controleren.

Indien u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw naam en contactinformatie van tijd tot tijd doorgeven aan geselecteerde partners die naar onze mening diensten of producten kunnen leveren die u nuttig zou vinden.

Wij blijven uw informatie op deze basis verwerken totdat u uw toestemming intrekt, of totdat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat uw toestemming niet langer bestaat.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons info-uk@fineline-global.com te sturen. Als u dat doet, is het echter mogelijk dat u onze website of onze diensten niet meer kunt gebruiken.

3: INFORMATIE DIE WIJ VERWERKEN MET HET OOG OP LEGITIEME BELANGEN

Wij kunnen informatie verwerken op grond van een rechtmatig belang, hetzij voor u, hetzij voor ons, om dit te doen.

Wanneer wij uw informatie op deze basis verwerken, doen wij dat na zorgvuldige overweging van:

 • of hetzelfde doel met andere middelen kan worden bereikt
 • of verwerking (of niet-verwerking) u schade zou kunnen berokkenen
 • of u zou verwachten dat wij uw gegevens verwerken, en of u het redelijk zou vinden dat te doen

Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw gegevens op deze basis verwerken met het oog op:

 • het bijhouden van registers voor de goede en noodzakelijke administratie van onze activiteiten
 • te reageren op ongevraagde communicatie van u waarop u volgens ons een reactie zou verwachten
 • het beschermen en doen gelden van de wettelijke rechten van een partij
 • het verzekeren tegen of inwinnen van professioneel advies dat nodig is voor het beheer van bedrijfsrisico's
  het beschermen van uw belangen wanneer wij menen dat wij daartoe verplicht zijn

4: INFORMATIE DIE WIJ VERWERKEN OMDAT WIJ EEN WETTELIJKE VERPLICHTING HEBBEN

Wij zijn net als iedereen aan de wet onderworpen. Soms moeten wij uw gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij kunnen bijvoorbeeld verplicht zijn om informatie te verstrekken aan gerechtelijke autoriteiten als zij daarom vragen of als zij over de juiste machtiging beschikken, zoals een huiszoekingsbevel of een gerechtelijk bevel.

Dit kan uw persoonlijke informatie omvatten.

SPECIFIEK GEBRUIK VAN INFORMATIE DIE U ONS VERSTREKT

5: INFORMATIE DIE WORDT VERSTREKT MET DIEN VERSTANDE DAT ZIJ ZAL WORDEN DOORGEGEVEN AAN EEN DERDE

Onze website biedt u de mogelijkheid om informatie te plaatsen met de bedoeling dat die informatie door andere mensen wordt gelezen, gekopieerd, gedownload of gebruikt.
Voorbeelden hiervan zijn:
5.1. het plaatsen van een bericht of antwoord op onze blog of forum webpagina
5.2. het taggen van een afbeelding
5.3. het klikken op een pictogram naast het bericht van een andere bezoeker om uw instemming, onenigheid of dank over te brengen

Bij het plaatsen van persoonlijke informatie is het aan u om u te vergewissen van het privacyniveau van elke persoon die deze informatie zou kunnen gebruiken.
Wij gebruiken deze informatie niet specifiek, behalve om het mogelijk te maken deze weer te geven of te delen.
Zodra uw informatie in het publieke domein terechtkomt, hebben wij geen controle over wat een individuele derde er mee kan doen. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor hun acties op welk moment dan ook.
Op voorwaarde dat uw verzoek redelijk is en er geen wettelijke basis is voor ons om het te behouden, dan kunnen wij naar eigen goeddunken instemmen met uw verzoek om persoonlijke informatie die u hebt geplaatst te verwijderen. U kunt een verzoek indienen door contact met ons op te nemen via info-uk@fineline-global.com.

6: KLACHTEN OVER DE INHOUD VAN ONZE WEBSITE

Onze website is een publicatiemedium. Iedereen kan zich registreren en vervolgens informatie over zichzelf of een andere persoon publiceren.
Wij proberen door gebruikers gegenereerde inhoud te modereren, maar wij zijn niet altijd in staat om dit te doen zodra die inhoud wordt gepubliceerd.
Als u een klacht indient over inhoud op onze website, zullen wij uw klacht onderzoeken.
Als we dat gerechtvaardigd achten of als we menen dat de wet ons daartoe verplicht, zullen we de inhoud verwijderen terwijl we de zaak onderzoeken.
Vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel recht, dus we moeten een oordeel vellen over wiens recht wordt belemmerd: dat van u of dat van de persoon die de inhoud heeft geplaatst die u beledigt.
Als we menen dat uw klacht vexatoir of ongegrond is, zullen we daarover niet met u corresponderen.

7: SOLLICITATIE EN TEWERKSTELLING

Als u ons informatie stuurt in verband met een sollicitatie, kunnen wij deze informatie maximaal drie jaar bewaren voor het geval wij besluiten op een later tijdstip contact met u op te nemen.
Als wij u in dienst nemen, verzamelen wij van tijd tot tijd informatie over u en uw werk gedurende de gehele periode van uw dienstverband. Deze informatie zal alleen worden gebruikt voor doeleinden die direct relevant zijn voor uw dienstverband. Na beëindiging van uw dienstverband zullen wij uw dossier zes jaar bewaren alvorens het te vernietigen of te wissen.

8: EEN BERICHT STUREN NAAR ONS SUPPORT I.T/DIGITAAL TEAM

Wanneer u contact met ons opneemt, hetzij telefonisch, via onze website of per e-mail, verzamelen wij de gegevens die u ons hebt verstrekt om u te kunnen antwoorden met de informatie die u nodig hebt.
Wij registreren uw verzoek en ons antwoord om de efficiëntie van onze activiteiten te verhogen.
Wij bewaren persoonlijk identificeerbare informatie in verband met uw bericht, zoals uw naam en e-mailadres, om onze communicatie met u te kunnen volgen en u een dienst van hoge kwaliteit te kunnen verlenen.

9: KLACHTEN

Wanneer wij een klacht ontvangen, registreren wij alle informatie die u ons hebt gegeven.
Wij gebruiken die informatie om uw klacht op te lossen.
Als uw klacht redelijkerwijs vereist dat wij contact opnemen met een andere persoon, kunnen wij besluiten om een deel van de informatie in uw klacht aan die andere persoon te geven. Wij doen dit zo weinig mogelijk, maar het is aan ons om te bepalen of wij informatie geven, en zo ja, welke informatie dat is.
Wij kunnen ook statistieken samenstellen aan de hand van uit deze bron verkregen informatie om het niveau van onze dienstverlening te beoordelen, maar niet op een manier die u of een andere persoon zou kunnen identificeren.

10: INFORMATIE OVER FILIALEN EN ZAKENPARTNERS

Dit is informatie die u aan ons verstrekt in uw hoedanigheid als affiliate van ons of als zakenpartner.
Het stelt ons in staat bezoekers te herkennen die u naar ons hebt verwezen, en u commissie toe te kennen die u voor dergelijke verwijzingen verschuldigd bent. Het omvat ook informatie die ons in staat stelt om commissie aan u over te maken.

 • De informatie wordt voor geen enkel ander doel gebruikt.
 • Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van de informatie en van de voorwaarden van onze relatie te respecteren.
 • Wij verwachten van elke affiliate of partner dat hij/zij instemt met dit beleid.

GEBRUIK VAN INFORMATIE DIE WIJ VIA GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN VERZAMELEN WANNEER U ONZE WEBSITE BEZOEKT

11: PERSOONLIJKE IDENTIFICATIEGEGEVENS UIT UW SURFGESCHIEDENIS

Verzoeken van uw webbrowser aan onze servers om webpagina's en andere inhoud op onze website worden geregistreerd.
Wij registreren informatie zoals uw geografische locatie, uw internet service provider en uw IP-adres. We registreren ook informatie over de software die u gebruikt om op onze website te surfen, zoals het type computer of apparaat en de schermresolutie.
We gebruiken deze informatie in geaggregeerde vorm om de populariteit van de webpagina's op onze website te beoordelen en om na te gaan hoe we presteren bij het leveren van inhoud aan u.
Indien gecombineerd met andere informatie die we over u weten van eerdere bezoeken, kunnen de gegevens mogelijk worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, zelfs als u niet bent aangemeld bij onze website.

12: ONS GEBRUIK VAN REMARKETING

Re-marketing houdt in dat er een cookie op uw computer wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt, zodat u een advertentie voor onze producten of diensten te zien krijgt wanneer u een andere website bezoekt.
Wij kunnen een beroep doen op een derde partij om ons van tijd tot tijd re-marketingdiensten aan te bieden. Als dat het geval is en u hebt ingestemd met ons gebruik van cookies, dan kunt u op andere websites advertenties zien voor onze producten en diensten.

13: INFORMATIE DIE WIJ VAN DERDEN VERKRIJGEN

Hoewel wij uw persoonlijke informatie niet aan derden doorgeven (behalve zoals uiteengezet in deze mededeling), ontvangen wij soms gegevens die indirect zijn samengesteld uit uw persoonlijke informatie van derden van wier diensten wij gebruik maken.
Dergelijke informatie is niet persoonlijk tot u herleidbaar.

14: RECLAME DOOR DERDEN OP ONZE WEBSITE

Derden kunnen op onze website adverteren. Daarbij kunnen deze partijen, hun agenten of andere bedrijven die voor hen werken, technologie gebruiken die automatisch informatie over u verzamelt wanneer hun advertentie op onze website wordt weergegeven.

Zij kunnen ook andere technologieën gebruiken, zoals cookies of JavaScript, om de inhoud van hun advertenties te personaliseren en de prestaties ervan te meten.
Wij hebben geen controle over deze technologieën of over de gegevens die deze partijen verkrijgen. Deze privacyverklaring dekt dan ook niet de informatiepraktijken van deze derden.

15: KREDIETREFERENTIE

Om fraude te helpen bestrijden, delen wij informatie met kredietinformatiebureaus, voor zover die betrekking heeft op klanten of cliënten die hun kredietkaartmaatschappij opdracht geven de betaling aan ons te annuleren zonder ons eerst een aanvaardbare reden te hebben gegeven en ons de kans te hebben gegeven hun geld terug te betalen.

16: GEGEVENS MOGEN BUITEN DE EUROPESE UNIE WORDEN VERWERKT

Onze websites worden gehost in het Verenigd Koninkrijk.
Voor andere aspecten van onze activiteiten kunnen wij van tijd tot tijd ook gebruik maken van uitbestede diensten in landen buiten de Europese Unie.
Bijgevolg kunnen gegevens die in het Verenigd Koninkrijk of in een ander land zijn verkregen, buiten de Europese Unie worden verwerkt.
Bijvoorbeeld, sommige software die onze website gebruikt, kan ontwikkeld zijn in de Verenigde Staten van Amerika of in Australië.
Wij gebruiken de volgende waarborgen met betrekking tot gegevens die buiten de Europese Unie worden doorgegeven:
16.1. de verwerker behoort tot dezelfde bedrijfsgroep als ons bedrijf of onze organisatie en houdt zich aan dezelfde bindende bedrijfsregels met betrekking tot gegevensverwerking.
16.2. de gegevensbeschermingsclausules in onze contracten met gegevensverwerkers omvatten doorgifteclausules die zijn geschreven door of goedgekeurd door een toezichthoudende autoriteit in de Europese Unie
16.3. wij houden ons aan een gedragscode die is goedgekeurd door een toezichthoudende autoriteit in de Europese Unie
16.4. wij zijn gecertificeerd volgens een goedgekeurd certificeringsmechanisme zoals voorzien in de GDPR
16.5. zowel onze organisatie als de verwerker zijn overheidsinstanties tussen wie ofwel een wettelijk bindende overeenkomst bestaat ofwel administratieve regelingen die zijn goedgekeurd door een toezichthoudende autoriteit in de Europese Unie met betrekking tot de bescherming van uw gegevens

TOEGANG TOT UW EIGEN INFORMATIE

17: TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

17.1. U kunt te allen tijde de persoonlijk identificeerbare informatie die wij over u hebben, bekijken of bijwerken door in te loggen op uw account op onze website.
17.2. Om een kopie te krijgen van informatie die niet op onze website staat, kunt u ons een verzoek sturen via info-uk@fineline-global.com.
17.3. Na ontvangst van het verzoek zullen wij u laten weten wanneer wij verwachten de informatie aan u te kunnen verstrekken en of wij een vergoeding vragen voor het verstrekken van de informatie aan u.

18: VERWIJDERING VAN UW INFORMATIE

Als u wilt dat wij persoonlijk identificeerbare informatie van onze website verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via info-uk@fineline-global.com.
Dit kan de service die wij u kunnen bieden beperken.

19: VERIFICATIE VAN UW INFORMATIE

Wanneer wij een verzoek ontvangen om persoonlijke identificeerbare informatie in te zien, te bewerken of te verwijderen, zullen wij eerst redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat wij u toegang verlenen of anderszins enige actie ondernemen. Dit is belangrijk om uw informatie te beschermen.

ANDERE AANGELEGENHEDEN

20: GEBRUIK VAN DE SITE DOOR KINDEREN

20.1. Wij verkopen geen producten of leveren geen diensten voor aankoop door kinderen, noch verkopen wij aan kinderen.
20.2. Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je onze website alleen gebruiken met toestemming van een ouder of voogd

21: CONTACT EN COMMUNICATIE

Gebruikers die contact opnemen met deze website en/of haar eigenaren doen dit naar eigen goeddunken en verstrekken dergelijke gevraagde persoonlijke gegevens op eigen risico. Uw persoonlijke gegevens worden privé gehouden en veilig opgeslagen tot een moment dat ze niet langer nodig zijn of geen nut meer hebben, zoals beschreven in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018. Alles is in het werk gesteld om te zorgen voor een veilig en betrouwbaar formulier-naar-e-mail indieningsproces, maar adviseren gebruikers die gebruik maken van dergelijke formulier-naar-e-mail processen dat zij dit doen op eigen risico.

Deze website en haar eigenaars gebruiken alle ingediende informatie om u te voorzien van verdere informatie over de producten / diensten die zij aanbieden of om u te helpen bij het beantwoorden van eventuele vragen of vragen die u hebt ingediend. Dit omvat het gebruik van uw gegevens om u te abonneren op een e-mail nieuwsbrief programma van de website actief is, maar alleen als dit duidelijk werd gemaakt aan u en uw uitdrukkelijke toestemming werd verleend bij het indienen van een formulier om e-mail proces. Of waarbij u als consument eerder een product of dienst waarop de e-mailnieuwsbrief betrekking heeft, hebt gekocht van of geïnformeerd over de aankoop daarvan bij het bedrijf. Dit is geenszins een volledige lijst van uw gebruikersrechten met betrekking tot het ontvangen van e-mail marketing materiaal. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

22: E-MAIL NIEUWSBRIEF

Deze website beheert een e-mailnieuwsbriefprogramma dat wordt gebruikt om abonnees te informeren over producten en diensten die door deze website worden geleverd. Gebruikers kunnen zich inschrijven via een online geautomatiseerd proces indien zij dit wensen, maar zij doen dit naar eigen goeddunken. Sommige abonnementen kunnen handmatig worden verwerkt na voorafgaande schriftelijke overeenkomst met de gebruiker.

Inschrijvingen worden genomen in overeenstemming met de Britse Spam-wetgeving zoals beschreven in de Privacy and Electronic Communications Regulations 2003. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot abonnementen worden veilig bewaard en in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018. Er worden geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan derden, noch gedeeld met bedrijven / personen buiten het bedrijf dat deze website exploiteert.

E-mail marketing campagnes gepubliceerd door deze website, of haar eigenaars kunnen tracking faciliteiten bevatten binnen de eigenlijke e-mail. De activiteiten van abonnees worden bijgehouden en opgeslagen in een database voor toekomstige analyse en evaluatie. Dergelijke bijgehouden activiteit kan omvatten; het openen van e-mails, het doorsturen van e-mails, het klikken op links in de inhoud van de e-mail, tijden, data en frequentie van de activiteit.

Deze informatie wordt gebruikt om toekomstige e-mailcampagnes te verfijnen en de gebruiker relevantere inhoud te bieden op basis van zijn activiteit.
In overeenstemming met de Britse spamwetten en de Privacy and Electronic Communications Regulations 2003 krijgen abonnees de mogelijkheid om zich op elk moment uit te schrijven via een geautomatiseerd systeem. Dit proces wordt in de voettekst van elke e-mailcampagne beschreven. Indien een geautomatiseerd afmeldsysteem niet beschikbaar is, worden duidelijke instructies gegeven over hoe u zich kunt afmelden.

23: ENCRYPTIE VAN GEGEVENS DIE TUSSEN ONS WORDEN VERZONDEN

Wij maken gebruik van SSL-certificaten (Secure Sockets Layer) om onze identiteit aan uw browser te verifiëren en om alle gegevens die u ons verstrekt te coderen.
Telkens wanneer informatie tussen ons wordt overgedragen, kunt u controleren of dit via SSL gebeurt door te kijken naar een gesloten hangslotsymbool of een ander vertrouwensmerk in de URL-balk of de werkbalk van uw browser.

24: HOE JE KUNT KLAGEN

24.1. Als u niet tevreden bent met ons privacybeleid of als u een klacht hebt, dan moet u ons dat per e-mail laten weten. Ons adres is info-uk@fineline-global.com.
24.2. Als een geschil niet kan worden opgelost, dan hopen wij dat u ermee akkoord gaat om te proberen het op te lossen door te goeder trouw met ons in een proces van bemiddeling of arbitrage te stappen.
24.3. Als u op enigerlei wijze ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonlijke informatie verwerken, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij het Information Commissioner's Office. Dit kan gedaan worden bij het 'Information Commissioner's Office.

25: BEWAARTERMIJN VOOR PERSOONSGEGEVENS

Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring, bewaren wij uw persoonsgegevens alleen zolang als wij dat nodig hebben:
25.1. om u te voorzien van de diensten die u hebt aangevraagd;
25.2. om te voldoen aan andere wetgeving, met inbegrip van de periode die door onze belastingautoriteiten wordt geëist;
25.3. ter ondersteuning van een vordering of verdediging in rechte.

26: NALEVING VAN DE WET

Ons privacybeleid is zo opgesteld dat het voldoet aan de wet van elk land of rechtsgebied waarin wij zaken willen doen. Indien u van mening bent dat het niet voldoet aan de wet van uw rechtsgebied, horen wij dat graag van u.
Uiteindelijk is het echter uw keuze of u al dan niet gebruik wenst te maken van onze website.

27: HERZIENING VAN DIT PRIVACYBELEID

Wij kunnen deze privacyverklaring indien nodig van tijd tot tijd bijwerken. De voorwaarden die op u van toepassing zijn, zijn de voorwaarden die hier op onze website zijn geplaatst op de dag dat u onze website gebruikt. Wij raden u aan een kopie af te drukken voor uw administratie.
Als u vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op (link) of stuur ons een e-mail, info-uk@fineline-global.com.